St. Mary's Syrian Orthodox Church, Houston, TX

Church Address

4637 W Orem Drive
Houston, TX 77045
United States

Website
http://www.stmaryschurchhouston.com
Worship Times
Morning Prayer 8:30 Holy Qurbono 9:15 am Sunday School 11:30 am