Rev. Dn. Varghese Korah Parathuvayalil

Deacon (Apodyaqno)
E-mail
kvp565@gmail.com
Cell Phone
(845) 300-4814