Churches

St. Mary's Syriac Orthodox Congregation, Albany, NY

21 Hackett Blvd
Albany, NY 12208
United States


Website: http://www.stmaryschurchalbany.org
Vicar: Rev. Fr. Roy Varghese