St. Mary's Syriac Orthodox Congregation, Albany, NY
21 Hackett Blvd
Albany, NY 12208
United States

http://www.stmaryschurchalbany.orgVicar:
Rev. Fr. Roy Varghese
Priest
(508) 617-6450
royvthunnal@hotmail.com