St. Thomas Syriac Orthodox Church, Austin, TX
Austin, TX
United States

http://stthomastexas.org
Sunday Morning Prayers 9:00AM, Holy Qurbono 10:00AMVicar:
Rev. Fr. Zach Varghese, MD
Priest
Austin, Texas
frzach@stthomastexas.org